skip to Main Content

Onze milieu-impact

Wij zijn ons terdege bewust van de milieu-impact van onze bedrijfsactiviteiten en nemen onze verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving serieus.

Wij opereren als ‘the clean, eco-friendly printing house’ om milieubelasting en hinder zoveel mogelijk te beperken. Wij beogen eigen opwekking en gebruik van duurzame natuurlijke hulpbronnen. Als pionier op het gebied van milieuvriendelijk produceren, willen wij onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk maken en daarmee onze bijdrage leveren aan het tegengaan van verdere klimaat-verandering. Wij zijn een kwart eeuw, sinds eind jaren negentig, ISO 14001 gecertificeerd. En produceren CO2 neutraal door inkoop van Europese windstroom en compensatie van de resterende CO2 emissie.

Grondstoffen

Zonder bossen geen hout, zonder hout geen papier en zonder papier geen boek! Hout is onze oergrondstof en daar gaan wij verantwoord mee om. Voor ons betekent dat FSC®, Forest Stewardship Council, en PEFC, Programme for Endorsement of Forest Certification, Chain of Custody certificering. Als het om duurzaam bosbeheer gaat, zijn dit de twee bekendste keurmerken met beide hetzelfde doel: streven naar 100% duurzaam bosbeheer. Alleen de benadering om dat doel te behalen, is verschillend.

Door te kiezen voor FSC- of PEFC gecertificeerd papier geef je boseigenaren de middelen om het bos duurzaam te beheren. Dat betekent dat bos niet omgezet kan worden in gebieden voor palmolie-, soja- of veeteelt. En dat is een belangrijk instrument tégen ontbossing. Want bossen zijn de groene longen van onze planeet, een bron van diversiteit en onmisbaar voor een stabiel klimaat. Waar FSC® en PEFC zijn richten op duurzaam bosbeheer en verwerking van houtproducten afkomstig uit het bos, gaat Cradle to Cradle een stap verder in de gedachte van een circulaire economie. Een economie waarin afval niet bestaat, maar grondstof is voor nieuwe producten. En waarin mens en milieu worden beschermd.

In 2023 bestaat ca. 98,7% van het papier dat ingezet wordt voor onze producties uit, FSC® en PEFC, gecertificeerd materiaal. Dit aandeel willen wij naar 100% brengen, opdat in 2025 uitsluitend gecertificeerd papier als grondstof wordt gebruikt.

2023 2022 2021 2020
FSC / PEFC papier % 98,7 97,0 97,4 93,0

Papier is een hernieuwbare grondstof, ofwel een grondstof die niet opraakt. Bij houtkap in gecertificeerde bossen worden namelijk opnieuw bomen geplant. Tegenwoordig ook nog op een zo ecologisch mogelijk manier om de biodiversiteit in de bossen zo optimaal mogelijk te behouden. Papier is een natuurproduct, gemaakt van een hernieuwbare bron en keer op keer, tot wel 8 keer, recyclebaar. Oud papier is geen afval, maar grondstof voor nieuw papier en past daarom goed binnen een circulaire economie. In Nederland wordt bijna 90% van papier en karton ingezameld en hergebruikt. En 87% van het in Nederland gemaakte papier bestaat uit gerecycled materiaal (bron: www.papierenkarton.nl, 2023). Ook wij bieden al onze productie waste aan papier aan voor hergebruik

In 2022 is 70% van elke ton papier effectief gebruikt en 30% verloren gegaan als productie waste. Dit ligt hoger dan in 2021. Toen wisten wij ons papierverlies (inschiet) te reduceren door investering in nieuw vochtwaterwerk en registerbesturing op de offset-rotatiepersen, waardoor wij sneller op kleur en in register zijn. In 2022 is ons papierverlies iets toegenomen door de problemen in de papier leveringen. hierdoor zijn we genoodzaakt geweest soms ongunstige en grotere papierformaten in te kopen om in de vraag te kunnen blijven voorzien.

2022 2021 2020
productie waste (ton) 8.287 7.652 9.636
papierverlies (%) 30,2 22,9 33,5

Energie

Met de overstap naar Europese windstroom zijn wij sinds 2021 volledig gestopt met het gebruik van grijze stroom afkomstig van fossiele bronnen. Wij maken nu nog uitsluitend gebruik van windstroom als hernieuwbare energiebron. In 2023 zijn er meer dan 3.000 zonnepanelen op het pand aan Vanadiumweg 2 in Amersfoort geplaatst.

Wij hebben ons gecommitteerd aan het verbeteren van de energie- efficiency van onze activiteiten. Gedane investeringen op dit gebied hebben door minder CO2 emissie een positief effect op het milieu, maar ook op onze financiële prestaties. In 2022 heeft dit in ultieme vorm gestalte gekregen in ‘the Clean Climate Neutral Printing House’. Aardgasloos en energetisch efficiënt. Zowel nieuw- als oudbouw in Amersfoort beschikt over een bodemenergiesysteem (KWO), waarbij energie in de bodem wordt opgeslagen voor verwarming en koeling van het gebouw. Aardgas wordt alleen nog gebruikt voor gebouwverwarming in Amersfoort (Vanadiumweg 9) en Zutphen. Een gunstig energetisch neveneffect van ‘the Clean Climate Neutral Printing House’ is sluiting van het pand in Meppel. Temeer daar in dit oudere pand nog veel energiebesparende maatregelen moesten worden genomen.

De overcapaciteit van onze eigen energie opwekking middels zonnepanelen welke in augustus 2023 opgeleverd wordt, gaan wij opslaan in onze bron systemen rondom het pand. Aansluitend wordt onderzocht in hoeverre we deze warmte ook in kunnen zetten om het oude pand (Vanadiumweg 9) te voorzien van warmte zodat we ook hier de gas aansluiting kunnen afsluiten.

Daarnaast is gebouwverwarming deels afhankelijk van de weersinvloed, uitgedrukt in graaddagen. Hoe meer graaddagen, hoe meer stookdagen. Dit omdat de gemiddelde etmaaltemperatuur dan beneden de stookgrens van 18 Cº ligt. 2022 had gemiddeld 324 graaddagen minder dan 2021. In 2021 waren de maanden april, mei en augustus juist (zeer) koele maanden.

 

2022 2021 2020
elektriciteit (kWh) 10.795.616 11.408.692 11.846.715
kWh / ton papier 393 342 412
aardgas (m3) 206.928 337.245 326.456
aardgas (m3) /
m3 gebouwinhoud
 0,87  2,16  2,10

VOS emissie

Vluchtige organische stoffen als isopropylalcohol (IPA) en oplosmiddelhoudende middelen voor de reiniging van drukpersen zijn gangbaar binnen drukkerijen.

Met IPA als vochtwatertoevoeging kan met een meer stabiele en veel dunnere vochtfilm op de drukrollen gedraaid kan worden. Dit resulteert in een constante drukkwaliteit. Het gebruik van VOS heeft nadelige effecten op de lange(re) termijn. En kan leiden tot gezondheidsschade als het Organic Psycho Syndrome (OPS), ook wel bekend als de Schildersziekte met (zeer) ernstige symptomen als chronische vermoeidheid, karakterveranderingen, geheugenverlies en vroegtijdige dementie. Verder veroorzaakt VOS emissie in de atmosfeer ernstige broeikaseffecten, waaronder de vorming van ozon op grondniveau wat tot smog leidt. Dus des te minder VOS, des te beter voor mens en milieu.

2022 2021 2020
kg IPA 3.501 9.082 5.507
kg IPA / ton papier 0,127 0,272 0,192
liter wasmiddel / ton papier  0,366  0,832  0,701
K3+K4 wasmiddel (%) 92,7 97,8 98,9

Ons machinepark voor conventioneel offsetdruk bestaat volledig uit Heidelberg XL plano drukpersen die IPA-vrij drukken. Dit geldt ook voor de Timson rotatiepersen. Alleen op de UV led drukpers wordt IPA-gereduceerd gedrukt om de hoogwaardige drukkwaliteit voor kunst-, museum- en fotografie- boeken etc. te kunnen leveren. Hierdoor ligt ons IPA verbruik per ton papier al vele jaren beduidend lager dan het branchegemiddelde van de grotere offsetdrukkerijen (0,127 versus 1,72 kg IPA/ton papier).

Afval

Een lineaire economie betekent produceren, consumeren en na gebruik weggooien op de zgn. afvalberg. Maar in een circulaire economie bestaat geen afval; producten worden steeds weer opnieuw gebruikt als grondstof. De transitie naar een duurzame economie is gaande. En dit kan niet zonder hergebruik en recycling van afval. In totaal is ± 98% van ons afval bestemd voor hergebruik en recycling. Denk aan papier, karton, kunststof, aluminium offsetplaten, metaal en houten pallets.

2022 2021 2020
recyclebaar afval (ton) 8.811 8.203 10.300
recyclebaar afval (%) 98,1 98,0 98,6
gevaarlijk afval (ton) 80,4 78,4 75,4
gevaarlijk afval (kg) / ton papier  2,92  2,35  2,62

Zo genereert elke 1.000 kg drukwerk nog maar 2.9 kg aan gevaarlijk afval. Gevaarlijk of chemisch afval bevat stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens (gezondheid) en milieu (ecosystemen). Gevaarlijk of chemisch afval kan bij onjuiste opslag en verwerking het milieu in gevaar brengen door bodem-, water- of luchtverontreiniging. Het is dus niet de bedoeling dat gevaarlijk afval gezamenlijk met andere afvalstromen wordt ingezameld. Wilco biedt daarom ± 99% van het afval gescheiden aan, slechts ± 1% is nog ongesorteerd afval.

Hergebruik en recycling van afval is goed. Geen afval genereren, is beter. Daarom is met de nieuwbouw van ‘the Clean Climate Neutral Printing House’ de keuze gemaakt voor chemiearme computer-to-plate vervaardiging van drukplaten. Hierbij wordt geen plaatchemie gebruikt, dus komt er ook geen chemisch afval vrij. Voorheen werd dit chemisch afval geneutraliseerd door de toepassing van Metafix® pH control, opdat dit milieutechnisch verantwoord geloosd mocht worden op het riool. Dit proces wordt alleen nog toegepast binnen Wilco Zutphen voor ca. 20% van onze drukplaten.

Goederenvervoer

Voor het goederenvervoer wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van ons eigen wagenpark. Het wagenpark bestaat voor meer dan 70% uit wagens vallend in emissieklasse 6 of Z(ero). Door gebruik van Adblue wordt de schadelijke NOx uitstoot effectief omgezet in niet-schadelijke stikstofgas en waterdamp. Door centralisatie in Amersfoort én de sluiting van locatie Wilco Meppel is er minder intercompany vervoer van goederen, dus minder diesel en CO2-uitstoot.

2022 2021 2020
liter diesel 92.247 112.403 90.363
liter diesel / ton papier 3,36 3,37 3,14

Steeds meer steden in Nederland ambiëren een autoluwe binnenstad, omdat dit bijdraagt aan schonere lucht en betere bereikbaarheid. Zo hebben ca. 40 gemeenten zich verbonden aan de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek met als doel: in 2025 alleen zero-emissie transport in de binnenstad. Dit vraagt om schone(re) vervoer-middelen. Daarom rijden wij sinds 3 jaar met een 100% elektrische bestelbus voor pakketzendingen in de Randstad. Maar een schonere toekomst met schonere brandstof vraagt om méér. Met het toetreden tot het consortium van HYVIA committeren wij ons aan het rijden op groene waterstof. Wilco is ingeloot om de eerste bestelbus op groene waterstof te mogenbestellen. levering staat vooralsnog gepland voor 2024. Zo werken wij mee aan het ontwikkelen van een groene-waterstofketen.

Personenvervoer

Wilco beoogt een duurzaam wagenpark voor zakelijk verkeer, met bij voorkeur (100%) elektrische vervoersmiddelen of anders vallend in emissieklasse 6. Ons wagenpark telt 32 personen- wagens, waarvan 87,5% in emissieklasse 6 of Z(ero) valt. Dit willen wij naar 100% elektrisch rijden brengen door bij vervanging uitsluitend aanschaf of lease van ‘electric vehicles’ aan te bieden. Wij spelen hierbij in op de mogelijke plannen van de regering om dit vanaf 2025 wettelijk verplicht te stellen. Om elektrisch rijden te stimuleren bij werknemers en bezoekers staan in totaal 12 laadpalen bij onze vestigingen.

2022 2021 2020
emissieklasse ≤ 5 (%) 12,5 20,0 31,1
emissieklasse 6 (%) 75,0 73,3 65,5
emissieklasse Z (%) 12,5 6,7 3,4

Wilco blijft groeien. Dus nieuwe mensen blijven nodig. En dat houdt in dat met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt ook buiten de eigen regio gezocht wordt naar personeel. Verdere centralisatie in Amersfoort betekent voor meer personeel een grotere afstand qua woon-werkverkeer.

2022 2021 2020
emissieklasse ≤ 5 (%) 12,5 20,0 31,1
emissieklasse 6 (%) 75,0 73,3 65,5
emissieklasse Z (%) 12,5 6,7 3,4

Dit is deels ondervangen door het aanbieden van een vervoersregeling voor productietechnisch personeel. Er zijn auto’s ter beschikking gesteld waarmee ze met enkele collega’s naar kantoor kunnen komen. Automatisering maakt het voor niet- productietechnisch personeel mogelijk om vanaf elke locatie, ook vanuit huis, te werken. Voor medewerkers die met het openbaar vervoer komen wordt een fiets ter beschikking gesteld.

CO2-footprint en CO2-compensatie

Wilco maakt gebruik van de Milieubarometer ©Stichting Stimular om onze totale CO2-voetafdruk te berekenen. De toegepaste CO2-emissiefactoren zijn bepaald op initiatief van Milieu Centraal, Stimular, SKAO Connekt en Nederlandse overheid en worden jaarlijks geactualiseerd door een breed panel van deskundigen op basis van de meest recente inzichten. De CO2-emissiefactoren zijn in lijn met de eisen van de CO2-Prestatieladder en het Greenhouse Gas (GHG) protocol.

2022 2021 2020
CO2-emissie (ton) scope 1 917 1.185 1.075
CO2-emissie (ton) scope 2 0 0 1.980
CO2-emissie (ton) scope 3 730 738 730
CO2-emissie (ton) scope totaal 1.647 1.923 3.785

Onze CO2-voetafdruk is in 2022 het laagst in de afgelopen drie jaren. Met de overstap naar Europese windstroom (WaarborgGroen) zijn wij sinds 2021 volledig gestopt met het gebruik van grijze stroom afkomstig van fossiele bronnen. Omdat Wilco (nog) niet hoeft te voldoen aan de CO2-Prestatieladder, is de CO2-emissiefactor van Europese windstroom gelijk gesteld aan (Nederlandse) windstroom met SMK-Milieukeur. Dus geen CO2– emissie meer in scope 2 als gevolg van elektriciteit. Ook zien wij het positieve effect van ‘the Clean Climate Neutral Printing House’ terug in onze CO2-voetafdruk. In 2022 hebben wij in totaal ruim 130.000 m3 aardgas(equivalent) minder gebruikt dan in 2021. Dit resulteert in 268 ton minder CO2-emissie in scope 1. Ondanks de sluiting van locatie Meppel blijft onze CO2-emissie als gevolg van woon-werkverkeer (scope 3) vrij constant, maar genereert dit nu wel ruim 40% van onze totale CO2-emissie. Hoewel dit lastiger door ons te beïnvloeden is, maken wij ons sterk voor duurzaam woon-werkverkeer.

Sinds 2018 produceren de locaties Amersfoort en Zutphen CO2– neutraal met compensatie van onze CO2-uitstoot. CO2-compensatie betekent dat er een investering wordt gedaan in gecertificeerde projecten die de uitstoot van CO2 verminderen, verwijderen of vermijden. De door het project behaalde emissiereducties zouden niet zijn behaald als het project niet was uitgevoerd.

CO2-compensatie vindt plaats middels VCS (Verra Verified Carbon Standard) credits verzorgd door Groenbalans Utrecht. Alleen duurzame energie-projecten en energie-efficiency- projecten, die voor de lange termijn voordelen brengen voor het land en het klimaat, komen hiervoor in aanmerking. Deze CO2-compensatieprojecten dragen bij aan minstens drie van de Sustainable Development Goals. Wilco heeft de keuze gemaakt voor het Thangarabalu Small Hydel Project.

Compliance en ongewone voorvallen

Wilco voldoet aan geldende wet- en regelgeving, waarbij een open relatie met het bevoegd gezag voor ons een vanzelfsprekendheid is. Voor de nieuwbouw van ‘the Clean Climate Neutral Printing House’ zijn de benodigde vergunningen verleend, waarbij alle voorgeschreven maatregelen in relatie tot Asbestverwijdering en Natuurbescherming zijn genomen, w.o. alternatieve locaties voor de vleermuizen en huismussen. Tot op heden vallen alle bedrijven onder de Wet Milieubeheer en het Besluit Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Barim). RUD Utrecht heeft op 7 juni 2022 een controle op handhaving uitgevoerd op beide locaties in Amersfoort. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. Er spelen op dit moment dan ook geen issues met het bevoegd gezag en tot op heden zijn geen boetes of sancties opgelegd voortvloeiend uit overtreding van wet- en regelgeving.

In 2022 hebben zich geen ongewone voorvallen of out-of- containment incidenten voorgedaan met risico op bodem- en waterverontreiniging. Evenmin hebben zich emissies voorgedaan van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen. Er zijn geen klachten geuit door belanghebbenden en omwonenden omtrent hinder en leefomgeving.

Criteria voor duurzaam bosbeheer

 • Rechtsgeldig eigendom en gebruik van bossen.
 • Respect voor en erkenning van de eigendoms- en gebruiksrechten van inheemse volkeren.
 • Bescherming en behoud van de ecologische functies, leefgebieden en biodiversiteit in bossen.
 • Behoud van (oer)bossen met hoge natuurwaarden.
 • Geen illegale kap of conversiekap, waarbij natuurlijke bossen worden vervangen door plantages.
 • Respect voor de rechten en fundamentele arbeidsvoorwaarden van bosarbeiders.
 • Efficiënt gebruik van bosproducten.
 • Controle van de sociale, ecologische en economische gevolgen van de activiteiten in bossen.

Criteria voor Cradle to cradle

 • Materiaal is veilig voor mens en milieu.
 • Circulair (hernieuwbaar) product.
 • Schone lucht en klimaatbescherming: hernieuwbare energie stimuleren, schadelijke uitstoot reduceren.
 • Schoon water en gezonde bodem.
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: mensenrechten respecteren én bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving.

Groene waterstof

Waterstof (H2) is een brandbaar gas dat niet uit de grond gehaald kan worden. Waterstof kan op verschillende manieren worden gemaakt. De manier waarop bepaalt hoe duurzaam waterstof als energiebron is. Groene waterstof wordt gemaakt middels elektrolyse met behulp van groene stroom, waarbij water wordt omgezet in waterstof en zuurstof. Door waterstof te maken met elektriciteit uit een duurzame energiebron zoals windmolens of zonnepanelen, komt er bij de productie geen CO2 vrij. Grijze waterstof wordt gemaakt door olie, aardgas of steenkool onder druk te verhitten. Door de chemische reactie ontstaat waterstof en CO2 . De productie van grijze waterstof veroorzaakt ± 8% van de totale CO2 uitstoot in Nederland. Ter vergelijking, alle Nederlandse huishoudens samen stoten ± 13% uit. Blauwe waterstof is grijze waterstof, waarbij vrijkomende CO2 grotendeels wordt opgevangen en onder de grond wordt opgeslagen. Paarse waterstof wordt gemaakt met behulp van kernenergie. (bron: Milieudefensie, 2023). Groene waterstof past goed binnen de energietransitie,. Vanuit het Klimaatakkoord zet Nederland deels in op elektrisch en deels op groene waterstof.

Thangarabalu Small Hydel

Project In India stijgt de vraag naar energie sterk door de groei van de bevolking en toegenomen welvaart. Opdat deze energievraag niet leidt tot verdere klimaatverandering is het noodzakelijk om de duurzame transitie te maken van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen.

Het Thangarabalu Small Hydel Project is een run-of-river 24,75 MW waterkrachtproject over de Krishna rivier, ongeveer 13 km stroomafwaarts van de Narayanpurdam in Karnataka. Het vervangt jaarlijks 65 miljoen kWh elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen, waardoor de uitstoot met ± 54.000 ton CO2 per jaar wordt verminderd. Daarnaast heeft dit project ook sociale impact op de lokale gemeenschap.

 • De bevolking is vanaf de start van het project betrokken bij de ontwikkeling van deze waterkracht- centrale.
 • Het project biedt werkgelegenheid zowel tijdens de bouw als door onderhoud van de waterkracht- centrale voor geschoolde en niet-geschoolde arbeidskrachten.
 • Het tekort aan energie in de regio wordt door de waterkrachtcentrale aangevuld.
 • Aanleg van waterleiding en pompen zodat schoon (drink) water binnen handbereik is van de lokale bevolking.
 • Het project zorgt voor verbeterde regionale infrastructuur alsmede verbeterde en uitgebreide onderwijs- en medische faciliteiten.