skip to Main Content

Onze sociale impact

Binnen Wilco is plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking. Wij werken hierbij samen met de Amfors Groep, de sociale werkvoorziening van Amersfoort en omliggende gemeenten, om samen werken bereikbaar te maken voor iedereen. In 2022 hadden veertien mensen een passende functie op een passende werkplek binnen Wilco om hun eigen unieke kwaliteiten in te kunnen zetten.

per 31 december 2022 2021 2020
aantal fte 460 433 443
% man 86,5 88,7 90,1
% vrouw 13,5 11,3 9,9
% 15-30 jaar 7,6 6,5 6,7
% 30-45 jaar 21,3 21,2 22,0
% 45-67 jaar 71,1 72,3 71,3

Gezondheid, veiligheid, welzijn

Wij hebben blijvend aandacht voor veiligheid, gezondheid enwelzijn. Het voldoen aan wet- en regelgeving is vanzelfsprekend voor ons. Wij zijn zeer alert op onveilige situaties en mogelijke risico’s op gezondheidsschade. Wij nemen maatregelen om deze te voorkomen of onmiddellijk op te heffen.

Risico’s worden in 2023 (opnieuw) in kaart gebracht en (her) beoordeeld middels het uitvoeren en actualiseren van de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie Grafimedia binnen alle locaties.

Hoewel elke onveilige situatie er één te veel is, is het aantal letselongevallen in 2022 beperkt gebleven tot één. Behandeling door de huisartsenpost volstond; een ziekenhuisopname of blijvend letsel is gelukkig niet aan de orde geweest. De Arbeidsinspectie heeft in 2022 geen controle op handhaving uitgevoerd.

Het belang van een veilige werkomgeving, zowel fysiek als mentaal, wordt intern gecommuniceerd middels operationeel overleg, jaarpresentaties aan personeel en de nieuwsbrief via Bamboo. Er is een klokkenluidersregeling van kracht, waarvoor een ieder binnen de organisatie terecht kan bij een gecertificeerde vertrouwenspersoon.

In de grafische industrie bedraagt het gemiddelde verzuim door ziekte en arbeidsongeschiktheid 5.3% bij bedrijven met 100+ werkzame personen (bron: A&O Fonds Grafimedia branche, Grafimedia in cijfers, 2021). Beheersing van verzuim staat bij ons hoog op de agenda en vertaalt zich in beleid omtrent ‘Liever aangepast aan het werk dan ziek thuis’. Binnen Wilco ligt het verzuim in 2021-2022 dan ook onder dit branchegemiddelde.

per 31 december 2022 2021 2020
verzuimmelding 589 543 334
% verzuim 4,7 4,8 5,6

Duurzame inzetbaarheid

Blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid is een ‘must’ bij de vergrijzing van ons personeel. Dit staat eveneens hoog bij ons op de agenda en vertaalt zich in beleid omtrent ‘Hoe krijgen wij iedereen zo gezond en actief mogelijk mee naar de toekomst?’

Opleiding

Wij kunnen niet zonder het menselijk kapitaal van onze organisatie. Wij willen ons personeel uitdagend werk bieden in een slagvaardige organisatie. Vakmensen zijn onmisbaar voor het realiseren van een hoogwaardige productkwaliteit en dienstverlening, alsmede een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Vanuit competentie-management blijven wij investeren in opleiding, training en loopbaanontwikkeling. Zo hebben in 2022 machinevoerders in Amersfoort een GOC opleiding op maat voor de nabewerking (vouwen) gevolgd. Alle (na)scholing die wettelijk verplicht is, is vanzelfsprekend ook aangeboden en gevolgd.

Het enthousiasmeren van de jonge generatie voor ons vak is van vitaal belang voor de toekomst. Daarom bieden wij scholieren en studenten de mogelijkheid om stage te lopen binnen Wilco. In 2022 zijn 5 stageplaatsen ingevuld. Met 2 BBL-plaatsen ondersteunen wij leerlingen, die via de Beroepsbegeleidende leerweg werken én leren tegelijkertijd.

Doneren met impact

De afgelopen jaren heeft Wilco bijgedragen aan het project The Hunger Project Nederland en de Stichting Stelvio for Live. Momenteel wordt extra aandacht en een bijdrage gegeven aanhttps://www.warchild.nl/ en https://www.stelvioforlife.nl/.